KLAUZULA INFORMACYJNA

przetwarzanie danych osobowych

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać kilka informacji:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Towarzystwo Edukacyjne „Vizja” sp. z o.o. w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 59 („TE VIZJA”), adres poczty e-mail: zgloszenia@vizja.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu elektronicznego e-mail oraz numeru telefonu będą przetwarzane w związku z organizacją dni otwartych w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez TE VIZJA w ramach udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

Jakie są kategorie odbiorców?

Przewidywane kategorie odbiorców danych to upoważnieni przez Administratora danych pracownicy właściwych jednostek administracyjnych TE VIZJA oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Jakie przysługują uprawnienia?

Przekazującemu dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do Administratora danych.

Czy i gdzie można złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?

Przekazującemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Jak długo dane będą przetwarzane i przechowywane?

Dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Powyższe dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.